Ik ben failliet. Wat nu?

Bijgewerkt op: 1 nov. 2020

Krijg je te maken met een faillissement, dan kan je aanspraak maken op het overbruggingsrecht.

Wie kan aanspraak maken op het overbruggingsrecht?

 • Zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten in maxistatuut die failliet werden verklaard. Zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten in maxistatuut die hun schulden niet kunnen betalen door kennelijk onvermogen en voor wie een collectieve schuldenregeling geldt.
 • Zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten van een vennootschap die failliet werd verklaard.

Waaruit bestaat het overbruggingsrecht?

 • Je behoudt je rechten op geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gedurende maximum 4 kwartalen zonder dat je je bijdragen moet betalen.
 • Je krijgt elke maand een uitkering en dit gedurende maximum 12 maanden. Je kan verschillende keren een beroep doen op het overbruggingsrecht. Voorwaarde is wel dat de totale duur tijdens je volledige beroepsloopbaan niet langer is dan 12 maanden voor de uitkering en 4 kwartalen voor de sociale rechten. Heb je gedurende minstens 60 kwartalen sociale bijdragen als zelfstandige betaald die pensioenrechten openen, dan verdubbelt de maximumduur tijdens je volledige loopbaan: 24 maanden voor de uitkering en 8 kwartalen voor de sociale rechten. Ook de duur van het overbruggingsrecht bij gedwongen onderbreking of stopzetting en bij stopzetting om economische redenen telt mee voor die maximumduur tijdens de volledige loopbaan. De duur van het tijdelijke Coronaoverbruggingsrecht telt niet mee.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

 • Je bent zelfstandige, helper of meewerkende echtgenoot in maxistatuut.
 • Je hebt je hoofdverblijfplaats in België.
 • Je bent verzekeringsplichtig geweest in het kader van het sociaal statuut van de zelfstandigen gedurende het kwartaal van het vonnis van faillietverklaring of van de stopzetting van je activiteit (bij collectieve schuldenregeling) en gedurende de drie hieraan voorafgaande kwartalen.
 • Je bent in de voorafgaande periode de bijdragen verschuldigd als hoofdberoep.
 • Je hebt tijdens een tijdvak van zestien kwartalen, voorafgaand aan het kwartaal dat volgt op de stopzetting, gedurende minstens vier kwartalen effectief bijdragen betaald.
 • Je oefent geen beroepsactiviteit meer uit en geniet ook geen vervangingsinkomen vanaf de eerste werkdag na de dag van de uitspraak van het faillissement of na de stopzetting (bij collectieve schuldenregeling).
 • Je bent niet strafrechtelijk veroordeeld in het kader van het faillissement en hebt je onvermogen niet manifest georganiseerd (bij collectieve schuldenregeling).

https://www.rsvz-inasti.fgov.be/nl/faq/ik-ben-faiNiet-wat-nu 

Hoeveel bedraagt de uitkering van het overbruggingsrecht?

De uitkering van het overbruggingsrecht is afgestemd op het minimumpensioen voor zelfstandigen. Het bedrag varieert naargelang je al dan niet een gezin ten laste hebt. maandelijks zonder gezinslast: 1.291,69 euro maandelijks met gezinslast: 1.614,10 euro Hoe vraag ik het overbruggingsrecht aan? Vraag het overbruggingsrecht aan bij je sociale verzekeringsfonds voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op dat van het vonnis van faillietverklaring of de stopzetting (bij collectieve schuldenregeling).

 

Ik moet mijn zaak gedwongen onderbreken of stopzetten. Wat nu?

Wanneer je gedwongen wordt om je activiteit te onderbreken of stop te zetten en daardoor plots geen inkomen meer hebt, dan kan je aanspraak maken op een overbruggingsrecht.

In welke situaties van gedwongen onderbreking of stopzetting kan je aanspraak maken op het overbruggingsrecht?

Het moet onmogelijk zijn om je activiteit tijdelijk of definitief verder te zetten door een van de volgende gebeurtenissen:

 • een natuurramp (overstroming, aardbeving, …)
 • een brand
 • je bedrijfsgebouwen of bedrijfsuitrusting zijn onbruikbaar door beschadiging
 • een allergie die veroorzaakt is door de uitoefening van je beroep
 • een beslissing van een derde economische actor of een gebeurtenis die economische impact heeft, die je activiteit rechtstreeks en aanzienlijk raakt. Bv. de confid 19 pandemie. Waaruit bestaat het overbruggingsrecht?
 • Je behoudt je rechten op geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gedurende maximum 4 kwartalen zonder dat je je bijdragen moet betalen.

Je krijgt elke maand een uitkering en dit gedurende maximum 12 maanden. Je kan verschillende keren een beroep doen op het overbruggingsrecht. Voorwaarde is wel dat de totale duur tijdens je volledige beroepsloopbaan niet langer is dan 12 maanden voor de uitkering en 4 kwartalen voor de sociale rechten. Heb je gedurende minstens 60 kwartalen sociale bijdragen als zelfstandige betaald die pensioenrechten openen, dan verdubbelt de maximumduur tijdens je volledige loopbaan: 24 maanden voor de uitkering en 8 kwartalen voor de sociale rechten.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

 • Je bent zelfstandige, helper of meewerkende echtgenoot in maxistatuut.
 • Je hebt je hoofdverblijfplaats in Belgie.

Je bent verzekeringsplichtig geweest in het kader van het sociaal statuut van de zelfstandigen gedurende het kwartaal van de stopzetting van je activiteit en gedurende de drie hieraan voorafgaande kwartalen.

 • Je bent in de voorafgaande periode de bijdragen verschuldigd als hoofdberoep.
 • Je hebt tijdens een tijdvak van zestien kwartalen, voorafgaand aan het kwartaal dat volgt op de stopzetting, gedurende minstens vier kwartalen effectief bijdragen betaald.
 • Je oefent geen beroepsactiviteit meer uit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen in een kalendermaand.

Je geniet geen vervangingsinkomen vanaf de eerste werkdag na de stopzetting. • Je hebt de omstandigheden niet opzettelijk veroorzaakt om het overbruggingsrecht of enig ander voordeel te verkrijgen.

 • Je krijgt het overbruggingsrecht niet door bedrieglijke handelingen of door valse of opzettelijke onvolledige verklaringen.
 • Als je helper of meewerkende echtgenoot bent: de geholpen zelfstandige moet ook slachtoffer zijn van dezelfde situatie (maar die laatste voorwaarde is niet van toepassing bij een allergie).

Hoeveel bedraagt de uitkering van het overbruggingsrecht?

De uitkering van het overbruggingsrecht is afgestemd op het minimumpensioen voor zelfstandigen. Het bedrag varieert naargelang je al dan niet een gezin ten laste hebt.

maandelijks zonder gezinslast: 1.291,69 euro maandelijks met gezinslast: 1.614,10 euro

Als je je activiteit onderbreekt voor een periode die geen volledige kalendermaand omvat, dan hangt het bedrag van de uitkering af van de duur van de onderbreking. Het gaat steeds om een periode van opeenvolgende kalenderdagen tijdens een kalendermaand.

Ik onderbreek mijn activiteit… Zonder gezinslast Met gezinslast 28 dagen of meer 1.291,69 euro 1.614,10 euro Tussen 21 en 27 dagen 968,77 euro 1.210,58 euro Tussen 14 en 20 dagen 645,85 euro 807,05 euro Tussen 7 en 13 dagen 322,92 euro 403,53 euro Minder dan 7 dagen 0 euro 0 euro

Hoe vraag ik het overbruggingsrecht aan?

Vraag het overbruggingsrecht aan bij je socialeverzekeringsfonds. Doe dit voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin je je zelfstandige activiteit hebt onderbroken of stopgezet. Voeg bij je aanvraag de nodige documenten waaruit de oorzaak van je onderbreking of stopzetting blijkt.

 

 

MEER INFO:
+32 3 238 80 70