Faillissement aanvragen

Wanneer is men failliet ?

Drie voorwaarden dienen voldaan te zijn:

 • Men moet zelfstandige ondernemer zijn (KBO nummer), een vennootschap of bestuurder van vennootschappen.
 • Er is staking van betaling: het gaat niet over éénmalige of tijdelijke wanbetalingen maar wel over structureel en op algemene wijze je schulden niet meer kunnen betalen.
 • Er is geen krediet meer van de schuldeisers: ze gunnen je geen uitstel van betaling, noch een afbetalingsplan en gaan over tot dagvaarding. Zo is er sprake van een algemeen geschokt krediet wanneer een kwalitatieve en kwantitatieve meerderheid van de schuldeisers het vertrouwen hebben opgezegd en geen krediet meer willen verschaffen (bv. geen toekenning meer van afbetalingsmodaliteiten, opeisbaarheid kredieten, …)

Dan is men verplicht aangifte te doen van het  faillissement  binnen een maand na deze vaststelling .

De bestuurder is verplicht deze aangifte te doen op straffe van hoofdelijk aansprakelijk gesteld te worden voor het geheel of een deel van de schulden.

 • De ondernemer / bestuurder weet dat het faillissement onafwendbaar is
 • De ondernemer/ bestuurder weet dat er geen kennelijk redelijk vooruitzicht is voor een kennelijk verlieslatende onderneming

De strafrechtelijke aansprakelijkheid zoals voorzien in artikel 489bis, 2° Strafwetboek

Hierin wordt zelfs voorzien dat de bestuurder – bij opzettelijk uitstel tot de aanvraag van het faillissement – kan worden bestraft met een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van achthonderd euro tot achthonderdduizend euro (rekening houdend met opdeciemen 2023) of met een van die straffen alleen.

De procedure

De procedure voorziet in de  digitale aangifte via het portaal REGSOL.

Volgende gegevens moeten opgeladen worden:

Voor een vennootschap:

 • Een zo actueel als mogelijke saldibalans (waarheidsgetrouw)
 • Een zo actueel als mogelijke lijst van de schuldeisers -leveranciers
 • Een zo actueel als mogelijke lijst van de schuldenaars-klanten
 • De afschrijvingstabel op heden
 • Zijn er persoonlijke borgstellingen?
 • Gebeurlijk de historieken van eventuele RC Debet en RC Credit
 • Lijst van de werknemers en adressen en/ of laatste loonbrief van elke werknemer.
 • Sociaal secretariaat? Gegevens?  Referentie aldaar?

Voor een zelfstandige ondernemer zonder vennootschap

 • Een zo actueel als mogelijke lijst van de schuldeisers -leveranciers
 • Een zo actueel als mogelijke lijst van de schuldenaars-klanten
 • De staat van activa en passiva op het moment van de aangifte

Voor de bestuurder van vennootschappen

 • Bewijs van zelfstandige ondernemerschap meestal te bewijzen door de bijdragen aan sociale zekerheidskassen zelfstandigen.
 • Er moet in dit geval geen boekhouding worden aan toegevoegd.

Van belang is dat deze stukken waarheidsgetrouw zijn.

De curator heeft de plicht de integrale boekhouding te onderzoeken.

Elk activa onderdeel in de saldibalans wordt effectief door een curator onderzocht.

Het heeft bv geen zin goederen in afschrijvingstabel aan te houden die er niet zijn.

Het heeft ook geen zin handelsvorderingen aan te houden waarvan men weet dat ze oninbaar zijn of die reeds voldaan werden.

Wat doet ons kantoor ?

 • De digitale aangifte met alle bijhorende stukken en verklaringen in REGSOL wat verplicht is.
 • De redactie en het indienen van het digitaal verzoekschrift tot het bekomen van kwijtschelding zo van toepassing (fysische personen).
 • De begeleiding bij de inventaris en het begeleiden van een eventuele afkoop van de activa met het oog op een eventuele doorstart (dit is wel degelijk toegelaten)
 • De begeleiding bij de besprekingen met de curator bij de aanvang van het faillissement en de vragen over de onderneming en bepaalde activiteiten en/ of boekingen.
 • Het opvolgen van de processen verbaal van Schuldvorderingen.
 • Het opvolgen van de afrekeningsstaten en jaarverslagen.
 • Het begeleiden bij de afsluitingsprocedure bij het einde van het faillissement, met inbegrip van de kwijtscheldingsprocedure zo geen negatieve adviezen.
 • Het pleiten van de eventuele procedure van kwijtschelding van schulden zo negatief advies van curatele, Parket of verzet van een schuldeiser.
 • Het opvolgen van de borgstellingen en de procedures die hiermee gepaard gaan zo van toepassing
 • Eventuele separate strafprocedures en separate dagvaardingen van de curatele in bestuurdersaansprakelijkheid. Dit zijn afzonderlijke procedures met een eigen algemeen rolnummer op de rechtbank.

Gevolgen faillissement

 • Een faillissement is een collectief beslag: alle goederen vallen onder dit beslag met uitzondering van enkele levensnoodzakelijke goederen.
 • De curator zal komen de inventaris van activa opmaken
 • Uw bankrekeningen worden van dag op dag geblokkeerd.
 • Idem uw smartphones en internetverbindingen.
 • De gerechtsdeurwaarders komen niet meer langs.
 • Daags nadien begint U een nieuw leven en mag U een nieuwe zaak opstarten.
 • Bij afsluiting van het faillissement zal de rechtbank oordelen over uw kwijtschelding van schulden (zie elders op deze website hoe dit precies werkt).

Moet de curator toelating geven voor opstarten nieuwe zaak ?

De nieuwe insolventiewetgeving die vanaf 01.05.2018 van kracht is en die tevens van toepassing is op alle nieuwe faillissementen is zeer duidelijk:

1.De curator is enkel bevoegd om het vermogen van de gefailleerde te vereffenen zoals het bestond op datum van faillissement.

2.Ieder nieuw vermogen dat de gefailleerde verwerft reeds de eerste dag na de opening van het faillissement, valt niet onder het toezicht van de curator.

3.de gefailleerde heeft het recht om na de opening van het faillissement opnieuw zelfstandige activiteiten op te starten zonder dat de curator hiervoor zijn toestemming moet geven. Dit is een recht dat hij zonder meer heeft. Voor deze nieuwe activiteit zal hij mogen/moeten gebruik maken van zijn oud ondernemingsnummer/BTW nummer aangezien een fysieke persoon geen tweede ondernemingsnummer/BTW nummer kan krijgen. De btw-administratie zal een onderscheid moeten maken tussen de BTW Handelingen die gesteld zijn voor faillissement en die na faillissement en hiervoor twee verschillende afrekeningen moeten opmaken. Voor de BTW Handelingen van voor faillissement moet men in het faillissement een schuldvordering indienen en is de curator verantwoordelijk, voor de handelingen van na faillissement moet de btw-administratie zich rechtstreeks tot de gefailleerde wenden.

Idem wat betreft het behoud van zijn KBO-nummer dat al eveneens een uniek en onvervangbaar nummer is (overigens hetzelfde als het BTW Nummer maar dan zonder BE voorzetsel ) dat men ook na faillissement zal behouden in geval van herneming van de zelfstandige activiteiten.

Bruno Schoenaerts & Alain Van den Cloot
MEER INFO:
+32 3 238 80 70