BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID ALS SCHULDENAAR

Welke verplichtingen heeft u als schuldenaar? En wat is bestuurdersaansprakelijkheidbij een failliet verklaard vennootschap? Wij leggen het u uit.

Uw verplichtingen als schuldenaar

Als schuldenaar (d.w.z. u bent de gefailleerde nog geld verschuldigd) heeft u een inlichtingenplicht.​ Deze verplichting houdt in dat u de curator alle nuttige informatie en medewerking moet verschaffen die nodig is. U zal uw schulden moeten afbetalen. Dit is immers geld waarmee de schuldeisers betaald kunnen worden.

Doet u dit niet, kan de curator dwangmaatregelen treffen. Die dwangmaatregelen kunnen ertoe dienen om handelingen die u stelde voor de faillissementsprocedure met als doel ervoor te zorgen dat bepaalde goederen niet meer vatbaar zijn voor verkoop tijdens het faillissement, ongedaan te maken.

Bestuurdersaansprakelijkheid van de zaakvoerder

De meest voorkomende schuldenaar in een insolventieprocedure tegen een vennootschap is de zaakvoerder/bestuurder zelf. Het gaat dan vooral om openstaande rekeningen courant debet en niet-volstort kapitaal. De curator kan deze openstaande saldi vaststellen aan de hand van de laatst neergelegde jaarrekening en/of contact met de accountant.

De curator zal hierover contact opnemen met de zaakvoerder en hem om de nodige informatie vragen. Er zal een afbetalingsplan worden opgesteld waar de zaakvoerder zich aan zal moeten houden.

Indien hij dit niet doet zal de curator hem een aanmaning tot betaling versturen. Als ook die aanmaning zonder gevolg blijft, zal de zaakvoerder worden gedagvaard voor de Ondernemingsrechtbank. Er zal een gerechtelijke procedure worden opgestart om alsnog betaling te bekomen.

Daarnaast zal de curator bij faillietverklaring van een vennootschap onderzoek doen naar de zogenaamde “bestuurdersaansprakelijkheid”. De curator zal daarbij nagaan of de zaakvoerders/bestuurders de failliet verklaarde vennootschap misbruikt hebben om er persoonlijk voordeel uit te halen. Zij kunnen hiervoor dan nog eens apart worden gedagvaard.

MEER INFO:
+32 3 238 80 70