Doorstart na faillissement

Faillissement van een eenmanszaak: faillissement van een natuurlijk persoon

 • Daags na het vonnis van faillissement mag U een nieuwe onderneming/ eenmanszaak starten. U mag ook een vennootschap oprichten en daar bestuurder van zijn.

Moet de curator toelating geven voor opstarten nieuwe zaak ?

De nieuwe insolventiewetgeving die vanaf 01.05.2018 van kracht is en die tevens van toepassing is op alle nieuwe faillissementen is zeer duidelijk:

1.De curator is enkel bevoegd om het vermogen van de gefailleerde te vereffenen zoals het bestond op datum van faillissement.

2.Ieder nieuw vermogen dat de gefailleerde verwerft reeds de eerste dag na de opening van het faillissement, valt niet onder het toezicht van de curator.

3.de gefailleerde heeft het recht om na de opening van het faillissement opnieuw zelfstandige activiteiten op te starten zonder dat de curator hiervoor zijn toestemming moet geven. Dit is een recht dat hij zonder meer heeft. Voor deze nieuwe activiteit zal hij mogen/moeten gebruik maken van zijn oud ondernemingsnummer/BTW nummer aangezien een fysieke persoon geen tweede ondernemingsnummer/BTW nummer kan krijgen. De btw-administratie zal een onderscheid moeten maken tussen de BTW Handelingen die gesteld zijn voor faillissement en die na faillissement en hiervoor twee verschillende afrekeningen moeten opmaken. Voor de BTW Handelingen van voor faillissement moet men in het faillissement een schuldvordering indienen en is de curator verantwoordelijk, voor de handelingen van na faillissement moet de btw-administratie zich rechtstreeks tot de gefailleerde wenden.

Idem wat betreft het behoud van zijn KBO-nummer dat al eveneens een uniek en onvervangbaar nummer is (overigens hetzelfde als het BTW Nummer maar dan zonder BE voorzetsel ) dat men ook na faillissement zal behouden in geval van herneming van de zelfstandige activiteiten.

Mag ik mijn onderneming, gereedschap en goederen terug kopen van de curator om te kunnen doorstarten?

 • Op datum van faillissement bent U onder een regime van collectief beslag. Alles wat U op dat moment hebt behoort toe aan de curatele (behalve enige levensnoodzakelijke goederen)
 • U hebt derhalve:
  • Geen geld meer op de bankrekening want die is geblokkeerd
  • Geen gereedschap of machines meer om verder te werken
  • Geen voorraad meer
  • Geen computer van uw bedrijf
  • Geen wagen meer
  • Geen cliënteel meer
  • Geen handelsbenaming
  • Geen website
 • Een doorstart impliceert uiteraard dat U al of gedeeltelijk deze goederen terug kan inkopen.
 • De curator heeft de plicht de goederen te verkopen aan marktconforme prijzen. Dat betekent aan een prijs die zou bekomen worden zo de goederen openbaar verkocht worden. De curator kan dat weten omdat hij zich laat bijstaan door een faillissementsmakelaar die naar aanleiding van de inventaris een waarderingmaakt van de aangetroffen goederen. Onder deze prijs mag er niet verkocht worden.
 • Dat betekent dat U met de curator moet onderhandelen over de overnameprijs van uw eigen goederen. Een curator zal daar in de regel op ingaan zo U marktconform de goederen aanbiedt terug in te kopen.
 • Gelet op het feit dat U failliet bent hebt U evenwel geen middelen om dergelijk bod te doen.

Dit kan opgelost worden door een lening te krijgen van bv. Familie of vrienden.

 • In de praktijk zal na akkoord over de prijs de curator U de totaliteit van het handelsfonds verkopen, met in bijlage van de factuur de inventaris. Deze verkoop is vrijgesteld van BTW
 • Aldus wordt U opnieuw eigenaar van de onderneming en krijgt U van de curator een verkoopfactuur die U kan boeken als kosten (fiscaal aftrekbaar voor de nieuwe zaak)
 • Deze praktijk is geenszins verboden en veel ondernemingen maken aldus een doorstart.
 • Deze goederen zijn niet beslagbaar ,noch door de curator, noch door de schuldeisers van de gefailleerde oude onderneming. Er kan heropgestart worden met een propere lei zonder nog de schulden uit het verleden mee te sleuren.
 • Wat uw Bankrelatie betreft: Uw oude bankrekeningen zijn geblokkeerd. De Bank heeft niet de plicht U als nieuwe cliënt (nieuwe ondernemer na faillissement) te aanvaarden. Gebeurlijk opent U een rekening bij de Bank van de Post.

Faillissement van een vennootschap

 • Mijn vennootschap is failliet en ik wil doorstarten . Wat nu ?
 • Op datum van faillissement is de vennootschaponder een regime van collectief beslag. Alles wat de vennootschap op dat moment heeft behoort toe aan de curatele.
 • Het zijn alle onderdelen van de activa zijde van de balans tot en met de voorraden. Dus niet de vorderingen of liquiditeiten.
 • De vennootschap heeft derhalve:
  • Geen geld meer op de bankrekening want die is geblokkeerd
  • Geen gereedschap of machines meer om verder te werken
  • Geen voorraad meer
  • Geen computer van het bedrijf
  • Geen wagens meer
  • Geen cliënteel meer
  • Geen handelsbenaming
  • Geen website
 • Een doorstart impliceert uiteraard dat U, of een nieuwe op te richten vennootschap alle of gedeeltelijk deze goederen terug kan inkopen.
 • De curator heeft de plicht de goederen te verkopen aan marktconforme prijzen. Dat betekent aan een prijs die zou bekomen worden zo de goederen openbaar verkocht worden. De curator kan dat weten omdat hij zich laat bijstaan door een faillissementsmakelaar die naar aanleiding van de inventaris een waarderingmaakt van de aangetroffen goederen. Onder deze prijs mag er niet verkocht worden.
 • Dat betekent dat U met de curator moet onderhandelen over de overnameprijs van uw eigen goederen. Een curator zal daar in de regel op ingaan zo U marktconform de goederen aanbiedt terug in te kopen.
 • In de praktijk zal na akkoord over de prijs de curator U de totaliteit van het handelsfonds verkopen, met in bijlage van de factuur de inventaris. Deze verkoop is vrijgesteld van BTW
 • Aldus wordt U of de nieuwe vennootschap opnieuw eigenaar van de onderneming en krijgt U van de curator een verkoopfactuur die U kan boeken als kosten (fiscaal aftrekbaar voor de nieuwe zaak)
 • Deze praktijk is geenszins verboden en veel ondernemingen maken aldus een doorstart.
 • Deze goederen zijn niet beslagbaar, noch door de curator, noch door de schuldeisers van de gefailleerde oude onderneming. Er kan heropgestart worden met een propere lei zonder nog de schulden uit het verleden mee te sleuren.
 • Wij wijzen eventuele doorstarters wel op hun mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en eventueel beroepsverbod. Zie tabblad bestuurdersaansprakelijkheid.

Wat gebeurt er nu met de schulden van de gefailleerde onderneming die ik laat doorstarten?

 • Er worden enkel activa overgenomen en uiteraard geen schulden. Het is de taak van de curator de schuldeisers te betalen volgens de wettelijke voorschriften voorzien in de rangregeling bij de afsluiting van het faillissement. Zie tabblad rangregeling
 • De curator, de schuldeisers of het Parket kunnen evenwel bij natuurlijke personen vaststellen dat:
  • De gefailleerde kennelijk grove fouten heeft begaan
  • Die hebben bijgedragen tot het faillissement.
  • Zie tabblad kwijtschelding
 • In die hypotheseis het mogelijk dat bij de afsluiting van het faillissement de kwijtschelding wordt geweigerd en de goederen alsnog opnieuw in beslag worden genomen met een mogelijk tweede faillissement als gevolg. Dit is evenwel een zeer uitzonderlijke situatie die niet veel voorkomt.
 • Het is aldus goed mogelijk dat de bestaande bestuurders, via een nieuwe vennootschap, het handelsfonds overkopen van de failliete onderneming om vervolgens de activiteit alsnog zonder het passief van de gefailleerde onderneming verder te zetten, maar uiteraard enkel en alleen op voorwaarde dat een correcte prijs werd betaald voor het handelsfonds aan de curator zodat de curator de gelden op zijn beurt kan verdelen onder de schuldeisers.

Ons kantoor kent de werkwijze van de curator bij de afhandeling van het faillissement als geen ander en kunnen dus begeleiden bij een eventuele doorstart.

Bruno Schoenaerts & Alain Van den Cloot
MEER INFO:
+32 3 238 80 70