KWIJTSCHELDING

Wat is kwijtschelding?

Indien u persoonlijk failliet verklaard werd (dus als natuurlijke persoon) voorziet de wet in de mogelijkheid van “kwijtschelding”. Dit wil zeggen dat u de schulden die overblijven na de vereffening van het faillissement niet meer zal moeten betalen.

Hoe kwijtschelding aanvragen?

De wet voorziet dat u dit zelf moet aanvragen via een verzoekschrift. Het is aangewezen om u daarbij te laten bijstaan door een advocaat.

Wanneer u zélf uw faillissement aanvraagt, voegt u het verzoekschrift tot kwijtschelding bij de aangifte van uw faillissement aan het begin van de procedure. Een andere mogelijkheid is dat u het verzoekschrift uiterlijk drie maanden na bekendmaking van het faillissementsvonnis neerlegt ter griffie.

De griffie maakt het verzoekschrift over aan de curator die binnen één maand een verslag zal moeten neerleggen omtrent alle omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot de al dan niet vaststelling van kennelijk grove fouten door u begaan, die bijgedragen hebben tot het faillissement.

Wanneer wordt kwijtschelding aanvaard?

De kwijtschelding is in principe de regel, tenzij er sprake is van een zware fout die aanleiding gaf tot uitspraak van het faillissement en zich voordeed voor de uitspraak van het faillissement.

Uw medewerking tijdens het faillissement, omvang van actief en passief zijn irrelevant voor de beslissing om uw schulden al dan niet kwijt te schelden.