De aangifte van schuldvordering

  • Om deel te nemen aan een verdeling of om het even welk recht van voorrang uit te oefenen, zijn de schuldeisers verplicht aangifte te doen van hun schuldvorderingen, met vermelding van de bijhorende voorrechten, hypotheken en panden.
  • Dit gebeurt digitaal via het platform REGSOL.
  • De curator zal de aangifte van schuldvordering controleren. Hij heeft daarbij de keuze om de schuldvordering aan te houden tot een later tijdstip omdat onmiddellijke controle niet mogelijk is of hij kan de schuldvordering aanvaarden als zijnde bewezen, of hij kan, indien de schuldvordering volgens hem niet voldoende gestaafd of bewezen is, deze volkomen of gedeeltelijk (bv. intresten en schadebeding) betwisten.
  • De gefailleerde kan zich verzetten tegen de beslissingen van de curator
  • Dit verzet door de schuldenaar of de schuldeiser dient uitgevoerd te worden bij deurwaardersexploot, binnen één maand na neerlegging van het proces-verbaal, waarin de curator met betrekking tot de aangifte beslissing weergeeft.
  • De rechtbank zal dan oordelen of de schuldvordering al dan niet kan worden opgenomen.

De opname van een schuldvordering in het passief van het faillissement zonder dat voorbehoud werd  gemaakt of bezwaar werd geuit binnen de bepaalde termijn (één maand na PV van verificatie), vormt in principe een onherroepelijke rechtshandeling. Het omvat alles wat het voorwerp heeft uitgemaakt van de controle van de schuldvorderingen, met inbegrip van de zekerheden die door de rapporterende schuldeiser worden geëist en door de curator worden aanvaard. Gevolgen voor de gefailleerde inzake solidaire schulden. Fiscale consequenties enz.

Eigendomsvoorbehoud is niet hetzelfde als Revendicatie . Zie ons tabblad eigendomsvoorbehoud sub tabblad procedure.

Termijnen:

  • De ondernemingsrechtbank welke de faling heeft uitgesproken, bepaalt in het faillissementsvonnis de termijn waarbinnen de schuldeiser aangifte moet doen van zijn schuldvordering.
  • Het vonnis van de rechtbank wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad zodat de schuldeisers daarvan op de hoogte (kunnen) zijn. De publicatie in het staatsblad is tegenstelbaar aan eenieder.
  • De curator zal in principe aan de hem gekende schuldeisers schriftelijk verzoeken een schuldvordering in te dienen. Dit is niet sluitend aangezien curatoren vaak geconfronteerd worden met onvolledige boekhouding of gebrekkige administratieve gegevens, zodat niet steeds alle schuldeisers de curator gekend zijn.
  • het recht om een schuldvordering in te dienen verjaart in elk geval ten laatste één jaar na het vonnis van faillietverklaring.
MEER INFO:
+32 3 238 80 70