Reparatiewet ‘Wetboek van vennootschappen en verenigingen’

Op 1 mei 2019 trad het ‘Wetboek van vennootschappen en verenigingen’ (WVV) in werking. Die inwerkingtreding verloopt gefaseerd.

Een jaar nadien, op 6 mei 2020, verscheen de wet van 28 april 2020 in het Belgisch Staatsblad.

Deze wet brengt heel wat technische wijzigingen aan in het ‘Wetboek van vennootschappen en verenigingen’(WVV) en in de aanverwante wetten. Die verbeteringen dienen vooral om de regels voor de verschillende vennootschapsvormen, de Nederlandstalige en de Franstalige versie, en de kruisverwijzingen op elkaar af te stemmen.

Maar de wet van 28 april 2020 bevat ook aanpassingen die ingrijpender zijn.

Bron: Wet van 28 april 2020 tot omzetting van richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de lange termijn betrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende diverse bepalingen inzake vennootschappen en verenigingen, BS 6 mei 2020 (art. 43 tot en met art. 239)

Download document

MEER INFO:
+32 3 238 80 70