Schuldvordering als schuldeiser

Ik ben schuldeiser: wat nu?

Wanneer één van uw klanten failliet is verklaard, maar nog heel wat openstaande schulden bij u heeft, bent u schuldeiser. U zal uw aangifte tot schuldvordering (inclusief bewijsstukken, bv. kopie van de facturen) moeten indienen op de website van het Centraal Register Solvabiliteit, kortweg REGSOL. Aangiftes op de griffie van de Ondernemingsrechtbank of bij de curator worden niet meer aanvaard. Het is dus van cruciaal belang dat u het platform gebruikt.

Indien u optreedt als particulier (natuurlijke persoon) kan u contact opnemen met de aangestelde curator die uw aangifte voor u in orde kan brengen. Vennootschappen (rechtspersonen) zijn verplicht om hun aangifte zelf in orde te maken.

Aangifte tot schuldvordering: werkwijze

Registratie van uw aangifte tot schuldvordering geeft u het inzagerecht in al de verplichte publicaties van de curator in REGSOL en is vanzelfsprekend volledig kosteloos. De aangifte gaat als volgt:

  1. Ga naar de website www.regsol.be.

  2. Ga over tot de verplichte registratie.

  3. Tik de naam van het faillissement in.

  4. Vul de gegevens in het formulier in. Noteer of de vordering gewoon of bevoorrecht is.

  5. Als de vordering bijzonder bevoorrecht is, geef dan het voorwerp op van de bijzondere bevoorrechting.

  6. Upload de bijhorende bewijsstukken en een eventuele toelichtende nota.

Hoe werkt REGSOL?

U zal zien dat REGSOL werkt met een tijdslijn. Dat geeft u de mogelijkheid om het volledige verloop van de faillissementsprocedure op te volgen en alle documenten in te kijken. Zo kan u bij vragen of opmerkingen contact opnemen met de curator.

De processen verbaal van verificatie van schuldvordering zullen voor u als schuldeiser het meest relevant zijn. Deze documenten geven aan hoeveel schuldeisers er effectief zijn en in welke mate de curator de vorderingen aanvaard heeft.

Wanneer een schuldvordering “aangehouden” is, betekent dit dat er over deze vordering nog geen standpunt werd ingenomen. Dit zal dan gebeuren bij een volgend proces verbaal van verificatie van schuldvorderingen.

De curator is daarnaast verplicht om één keer per jaar een financieel verslag neer te leggen. Deze verslagen geven een duidelijk en helder beeld van de financiële toestand van het faillissement op het ogenblik van de publicatie. Het geeft een antwoord op de vraag naar de stand van zaken op dat moment.

Registratie van uw schuldvordering in REGSOL laat u dus  toe de afwikkeling van het faillissement op elk gewenst moment op te volgen en bijkomende informatie te vragen én te verschaffen aan de curator indien u op de hoogte bent van omstandigheden, gebeurtenissen etc. die hem onbekend zijn.  Dit is bv. aan de orde indien u weet dat de gepubliceerde inventaris niet volledig is en u kennis heeft van andere activa die niet werden geïnventariseerd.

De curator communiceert officieel via REGSOL. Het is dus belangrijk dat u dit in het oog houdt en even nakijkt of deze berichten niet per vergissing aan de vakken spam of ongewenste mail worden toegewezen door uw programma. Dat kan u snel oplossen door eenmalig aan te geven dat deze berichten geen ongewenste mail zijn.

MEER INFO:
+32 3 238 80 70