Vennootschap failliet: Wat nu?

Wanneer uw vennootschap failliet verklaard is, hoeft u hiervoor in de regel niet in te staan met uw persoonlijk vermogen. U wordt louter aanzien als zaakvoerder of bestuurder van de vennootschap.

De Ondernemingsrechtbank zal een curator aanstellen die verantwoordelijk is voor de vereffening van het faillissement van uw vennootschap. Hij zal contact met u opnemen en u een hele reeks vragen stellen.

Uw medewerking is verplicht en uitermate belangrijk. Indien u geen volledige medewerking verschaft, kan de curator immers een strafklacht tegen u indienen bij het Openbaar Ministerie.

Informatie overmaken aan de curator bij vennootschap failliet

Als uw vennootschap failliet is, moet u de volgende informatie/documenten/stukken overmaken aan de curator:

1. Het vennootschapsdossier

Dit omvat onder meer de oprichtingsakte, akte(n) van kapitaalsverhoging, bewijs van volstorting van het onderschreven kapitaal, financieel plan en aandeelhoudersregister.

2. De volledige boekhouding

 • De twee laatste neergelegde jaarrekeningen

 • Het grootboek met historieken van het laatst afgesloten boekjaar en het lopende boekjaar

 • Tussentijdse proef- en saldibalans op datum van faling

 • Subgrootboek omtrent klanten met historieken van het afgesloten boekjaar en het lopende boekjaar en aging list + kopie van openstaande facturen

 • Subgrootboek omtrent leveranciers met historieken van het afgesloten boekjaar en het lopende boekjaar en aging list + kopie van openstaande facturen

 • Dagboeken van kas en banken

 • Dagboek van diversen

 • De inventaris van het afgesloten boekjaar

 • De afschrijvingstabel van de laatste 2 boekjaren

 • De laatste fiscale aangifte van de vennootschapsbelasting

 • De actuele stand van BTW en rekening – courant (en eventuele bijzondere rekeningen)

 • Een lijst houdend detail van de boekhouding in uw bezit

 3. Bankkaarten

Bankkaarten, cheques e.d. op naam van de vennootschap, bankrekeningnummers waarmee werd gewerkt.

 4. Het personeelsregister

Bij het personeelsregister moet ook een lijst van het nog in dienst zijnde personeel worden toegevoegd met vermelding van naam, woonplaats, geboortedatum, arbeiders- of bediendencontract, datum van indiensttreding, personen ten laste, bruto-maandwedde, sociaal secretariaat en datum van uitdiensttreding van het laatste personeelslid. 

5. Auto’s

Afgifte van sleutels, boordpapieren en gelijkvormigheidsattest.

6. Inventaris inboedel, inventaris stock en onroerende goederen

7. Liggende gelden en waardepapieren (stand kas)

8. Identiteit van de eigenaar(s)

Betreft eigenaar(s) van de goederen gelegen in het vennootschapsfaillissement (voertuigen of materiaal in verhuur of consignatie).

9. Eventuele huurcontracten

10. De brandverzekering (polis en eindvervaldag)

11. Andere contracten

Denk aan leningen, financieringen, hypotheekstellingen, borgen, leasingcontracten, levens- bedrijfsleiders- en groepsverzekeringen.

Aangifte vennootschapsbelasting van lopend en/of vorig boekjaar

Zaakvoerders of (gedelegeerd) bestuurders van een failliet vennootschap blijven verantwoordelijk voor de boekhouding van de onderneming tot op de datum van het faillissement. Ook de fiscale verplichtingen van de onderneming duren tot die datum.

U blijft dus verantwoordelijk voor de fiscale aangiftes voor het voorbije boekjaar en het lopend boekjaar tot aan de datum van het faillissement. Vanaf de datum van het faillissement volgen er enkel nog NIHIL aangiftes.

In principe moeten de aangiftes worden ingediend via BIZTAX vóór het einde van de maand september.

U zal het bewijs van die aangiftes moeten overmaken aan de curator.

Aangifte BTW voor de lopende periode

Hier geldt hetzelfde voor de lopende periode: de lopende maand tot op datum van het faillissement indien de failliete vennootschap maand-aangever is, anders het lopende kwartaal indien de vennootschap kwartaal-aangever is.

Bewaring boekhouding van vennootschap failliet

Als uw vennootschap failliet is, bent u als zaakvoerder verplicht om de boekhouding van de vennootschap te bewaren en ter beschikking van de curator te houden. Dit gebeurt op eigen kosten en verantwoordelijkheid.

U moet de boekhouding bijhouden gedurende een periode van 7 jaar, te rekenen vanaf de eerste januari volgend op de datum van het faillissement of tot aan de sluiting van het faillissement, indien dit niet binnen een periode van 7 jaar afgehandeld zou zijn.

MEER INFO:
+32 3 238 80 70