Persoonlijk faillissement: Wat nu?

Een persoonlijk faillissement veroorzaakt een hele reeks gevolgen voor de gefailleerde. Hieronder volgt een korte uiteenzetting.

De curator contacteert u voor een afspraak i.v.m. persoonlijk faillissement

Bij een persoonlijk faillissement is het uiteraard van belang dat u bereikbaar bent via e-mail of telefoon én dat u alle boekhoudkundige documenten en andere belangrijke zaken meebrengt naar de afspraak met de curator.

Tijdens de afspraak zal de curator de financiële toestand van u of uw vennootschap met u bespreken. Onder meer uw boekhouding, openstaande schulden, eventuele wagens die op naam van u of van uw vennootschap geregistreerd staan, uw woonplaats, bezittingen etc. zullen besproken worden.

Deze eerste ontmoeting is belangrijk. De curator krijgt zo een helder beeld van de omstandigheden die geleid hebben tot uw persoonlijk faillissement en kan zo het verdere verloop van de procedure bepalen.

Geen post meer op eigen adres/maatschappelijk zetel

Uw post zal voortaan terechtkomen op het kantoor van de curator. Deze maatregel wordt genomen omdat er bij een persoonlijk faillissement regelmatig nog documenten omtrent mutualiteit, RSZ, sociale verzekering e.d. aan de gefailleerde worden gezonden. Die documenten zijn van belang voor de curator. Door de post op zijn kantoor te ontvangen, mist hij zeker niets.

De curator is echter wettelijk verplicht om privé post (zoals persoonlijke brieven) aan u over te maken.

Geen beschikking meer over eigen goederen vanaf persoonlijk faillissementsvonnis

Dit betekent dat u zelf geen schulden meer mag afbetalen en niet meer over uw goederen en gelden zal mogen beschikken. De curator kan immers al uw bezittingen gebruiken om de schulden af te betalen, door ze te verkopen.

Uiteraard stelt de wet hierop beperkingen die ervoor zorgen dat u wel nog steeds kan leven. Onder andere levensmiddelen, bed en beddengoed, kledij, wasmachine en strijkijzer, noodzakelijke verwarmingstoestellen etc. vallen hier niet onder. (Volledige lijst is te vinden in art. 1408 van het Gerechtelijk Wetboek.)

Deze bepaling gold in de oude faillissementswet (alle faillissementen uitgesproken voor 1 mei 2018) ook voor lonen.

Deze bepaling is opgeheven in de nieuwe wet (alle faillissementen uitgesproken na 1 mei 2018). U kan dus integraal beschikken over uw lonen en inkomsten, en in samenspraak met de curator kan zelfs besloten worden om een doorstart te maken.

Belangrijk om weten is dat het hier niet gaat om goederen die u na faillietverklaring hebt gekregen en die hun oorzaak niet vinden in het persoonlijk faillissement. Wanneer u bijvoorbeeld een erfenis ontvangt tijdens de faillissementsprocedure, zal u hierover vrij kunnen beschikken.

De curator zal u hierover de nodige informatie verschaffen.

Schorsing van lopende processen

De wet zegt in art. XX 119 van het Wetboek van Economisch Recht (hierna WER) dat alle geschillen i.v.m. de boedel (bv. i.v.m. onbetaalde facturen) die op datum van het persoonlijk faillissement bezig waren, geschorst worden tot op datum van de aangifte van de schuldvordering. De curator kan dan de schuldvordering aanvaarden, waardoor de procedure voor de rechtbank niet meer nodig is, of hij kan ervoor kiezen om de discussie toch voort te zetten.

Schorsing van alle gelegde beslagen voor persoonlijk faillissementsvonnis

Art. XX 120 WER geeft aan dat deurwaarders géén beslagen meer zullen mogen leggen gedurende de faillissementsprocedure. Ze mogen dus geen betalingen meer afdwingen. Indien er echter al een datum van gedwongen verkoop van een in beslag genomen goed was vastgelegd voor het vonnis, mag dit goed nog wel verkocht worden. De opbrengst van dat goed gaat dan wel integraal naar het persoonlijk faillissement, zodat dit kan dienen tot de vereffening.

Opzeg van lopende overeenkomsten

De curator kan alle contracten die de gefailleerde had afgesloten, opzeggen als hij dat nodig vindt. Denk bijvoorbeeld aan huishuur, gas, internet en water.

In het geval van faillietverklaring van een vennootschap waar personeel in dienst was, zal de curator ook zorgen dat de personeelsleden weten waar ze aan toe zijn. De arbeidsovereenkomsten zullen worden stopgezet vanaf de datum van het persoonlijk faillissementsvonnis. Ze kunnen dan hun achterstallige lonen opvragen bij het fonds voor sluiting van ondernemingen.

MEER INFO:
+32 3 238 80 70